123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Wtorek – 05.07.11

Wczesnym rankiem pokręciłem się trochę koło naszego domku i coś tam udało mi się złapać:

 

Podwórkowy piesk. Kisasi. Kenia.

 

Wszędobylskie jaszczurki. Kisasi. Kenia.

ale na zdjęcia nie ma czasu, bo dzisiaj rozpoczynamy nasze zajęcia. Podzieliliśmy się na trzy zespoły:
1. Krystyna z Ewą i Jackiem przeprowadzą zajęcia plastyczne w szkole podstawowej.
2. Piotr przeprowadzi badanie ogólne stanu zdrowia dzieci. Pomagać mu będzie Martyna.
3. Ja z Markiem – szkolenie „komputerowe”.

Zajęcia plastyczne rozpoczynają się o godz. dziewiątej w klasie szóstej (około czterdziestu uczniów). W czasie zajęć dzieci poznają sposób na zrobienie tulipana z papieru techniką origami:


 

 

Zajęcia plastyczne. Kisasi Primary School. Kenia.

Piotr od rana rozpoczyna badania uczniów. Celem jest zorientowanie się co do ogólnego stanu zdrowia uczniów w szkole. Generalnie stan zdrowia jest dobry, ale u jednego dziecka wystąpiło podejrzenie duru brzusznego. Dziecko zostało odizolowane na cztery tygodnie. W czasie badań obecny był zawsze jeden z nauczycieli:

 

Badania ogólne uczniów. Kisasi Primary School. Kenia.

Zajęcia „komputerowe” rozpoczynamy o szesnastej. Na zajęcia stawili się przedstawiciele dwóch szkół średnich i jednej podstawowej. Są to nauczyciele z tych szkół wytypowani przez dyrektorów. Założenie jest takie, że oni nauczą się od nas podstaw pracy z komputerem (przede wszystkim w zakresie pracy z tekstem i obsługi poczty elektronicznej i internetu), a następnie przekażą tę wiedzę dalej – innym nauczycielom i uczniom.

Ja mam swojego laptopa podłączonego pod rzutnik i pokazuję co i jak. Marek tłumaczy im po angielsku. Widać zainteresowanie na twarzach słuchaczy. Mam nadzieję, że zrobiliśmy krok do przodu:

 

Zajęcia „komputerowe”. Kisasi Secondary School. Kenia.

Zajęcia miały trwać do dziewiętnastej, ale przeciągnęły się. Wracamy do domu ciemną nocą.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games