123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 13.07.11

Dzisiaj mamy dzień przerwy. Jutro jedziemy na safari. Nasze rzeczy się suszą, a my postanowiliśmy odwiedzić dziś Park Żyraf w Nairobi. Ponieważ z Buruburu nie było żadnego rozsądnego transportu miejskiego, wynajęliśmy samochód z kierowcą z firmy Victora. W parku spędziliśmy kilka godzin fotografując żyrafy i kolorowe ptaszki co i rusz pojawiające się na drzewach w zasięgu aparatu.

 

 

 

 

 

 
Żyrafy w Parku Żyraf w Nairobi. Kenia.

 

Weaver (gatunek wikłacza).

W drodze powrotnej mieliśmy okazję skonfrontować ze sobą dwa oblicza Afryki. Ponieważ byliśmy głodni, poprosiliśmy naszego kierowcę, aby zatrzymał się przy mijanej galerii handlowej. Tak też się stało i mieliśmy okazję oglądać przepych i elegancję:

X


 

 

Galeria handlowa w Nairobi. Kenia.

W galerii zjedliśmy smaczną pizzę i ruszyliśmy w dalszą drogę. Kilka kilometrów dalej nasz kierowca zatrzymał się przy Kiberze. Zrobiliśmy tam kilka zdjęć:

 

 

Kibera. Nairobi. Kenia.

Czy to możliwe, że odległość w linii prostej między miejscami, w których zrobiłem te zdjęcia wynosi dwa, może trzy kilometry? A jednak możliwe.

Komentarze: pokaż komentarze (2)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games