123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Wtorek – 12.07.11

Ostatni dzień w Kisasi w tym roku. Wstaję raniutko, żeby zrobić wschód słońca:

Wschód słońca nad Kisasi. Kenia.

X

Wschód słońca nad Kisasi. Kenia.

Około ósmej idziemy do szkoły pożegnać się z Danielem, nauczycielami i uczniami. Smutna to uroczystość. Łzy płynęły po obu stronach :-(. Z gabinetu dyrektora wyszliśmy na dziedziniec, gdzie odbyła się część oficjalna:

 

 
Pożegnanie w Kisasi Primary School. Kenia.

O dziesiątej jest Victor z kierowcą w zamówionym matatu. Pakujemy się i ruszamy w drogę do Nairobi. Droga z Kisasi do Kitui jest bardzo wyboista, a nasz kierowca mknie jakby pilotował poduszkowiec. Trochę nami „rzuca” :-):

 
W matatu do Nairobi. Kenia.

W Kitui robimy postój na zakupy, a za Kitui jest już droga asfaltowa. Jest szansa na zrobienie zdjęć, ale średnia pogoda daje średnie efekty:

 

 

 

 

Z trasy Kisasi - Nairobi. Kenia.

W Nairobi jesteśmy koło piętnastej. Kierujemy się na dzielnicę Buruburu. Tu Marek wynajmuje mieszkanie. Rozpakowujemy się i wychodzimy pozwiedzać dzielnicę. Chyba jest tu bezpieczne. Są sklepiki i duże sklepy typu supermarket. Są miejsca, gdzie można zjeść posiłek. Nie mamy za dużo czasu. Pojutrze wyjeżdżamy na dwunastodniowe safari, musimy przygotować ubrania, przepakować bagaże, a mieszkanko Marka jest dość małe, więc trzeba to zrobić na raty. Wracamy do domu i do pracy.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games