123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 04.07.11

Poniedziałkowy dzień rozpoczynamy wizytą w Kisasi Primary School. Dyrektor (Daniel Nzuki) przyjmuje nas w swoim gabinecie, gdzie po oficjalnych przywitaniach (nieoficjalnie spotkaliśmy się już wcześniej) i przekazaniu drobnych upominków (np. map, plansz z budową anatomiczną człowieka, piłek, itp.), Daniel chce usłyszeć nasz plan zajęć:

 

W gabinecie dyrektora Kisasi Primary School. Kenia.

Krystyna z Ewą przedstawiają następujące propozycje:
1. Przygotowanie galerii zdjęć (na galerię miałyby się składać dwie grupy zdjęć, tj.: zdjęcia krajobrazowe z Polski i zdjęcia krajobrazowe z Kenii zrobione przez nas w ubiegłym roku).
2. Przeprowadzenie zajęć plastycznych – ustalamy, że miałyby się odbyć w trzech grupach dwudziestosobowych we wtorek i środę.
3. Przeprowadzenie zawodów sportowych – w czwartek.

Ponieważ czasu jest niewiele (w zasadzie do końca tygodnia zostały cztery dni), a w następny wtorek wyjeżdżamy – ustaliliśmy, że galerię zdjęć zrobimy już po południu tego samego dnia i żeby nie nosić zdjęć i innych potrzebnych materiałów (koncepcja galerii polegała na rozwieszeniu sznurków i poprzypinaniu do nich zdjęć klamerkami do bielizny), zostawiliśmy je w szkole. Zostawiliśmy też około tysiąca zdjęć wywołanych przez nas w Polsce przez Jacka i przeze mnie, a zrobionych w ubiegłym roku. Zdjęcia przedstawiają dzieci z tej szkoły i poprosiliśmy, żeby Daniel rozdał je dzieciom.

Po tej rozmowie, podobnie jak w ubiegłym roku, Daniel oprowadza nas po szkole:

 

 

W Kisasi Primary School. Kenia.

 

Kuchnia, w której przygotowywane są posiłki dla dzieci. Kisasi Primary School. Kenia.

Po południu przyszliśmy do szkoły z zamiarem zrobienia galerii, a tu niespodzianka. Klasa, którą odmalowaliśmy w ubiegłym roku jest pusta, na ścianach są rozwieszone sznurki, a do nich poprzypinane zdjęcia, które przywieźliśmy:

 

Wystawa zdjęć w Kisasi Primary School. Kenia.

Wewnątrz klasy gromada dzieci przygląda się zdjęciom. Dyrektor tłumaczy im w ki-kamba, że jak się znajdą na zdjęciu, to mogą je wziąć. Zdjęcia znikają :-).

Natomiast na szkolnym podwórku czeka na nas inna grupka dzieci:

 

Dzieci czekające na nas. Kisasi. Kenia.

Pan dyrektor mówi, że dzieci czekają na gry i zabawy :-). To burzy nieco naszą koncepcję, bo dzisiaj mieliśmy robić galerię, a zabawy miały być jutro, tymczasem galeria jest zrobiona, a my nie jesteśmy przygotowani na prowadzenie zajęć z dziećmi, ale nie ma wyjścia. Trzeba improwizować.

Mamy przy sobie flety. Zaczynamy więc od zajęć muzycznych :-). Zagrałem początek znanej tu piosenki Jambo bwana. Dzieci podchwyciły, a Daniel wybrał sześciu uczniów rokujących największe nadzieje na opanowanie instrumentu. Grupka ta otrzymała flety i oddaliła się ćwiczyć:

 
Zespół flecistów. Kisasi. Kenia.

Po zajęciach muzycznych dziewczyny zorganizowały „grę w gumę”. Wszyscy zaangażowali się na 100 procent. Również miejscowi nauczyciele łącznie z Panem Dyrektorem:

 
Gra w „gumę”. Kisasi. Kenia.

To był męczący dzień. Co prawda teraz jest tu zima i to się czuje (w nocy jest chłodno), ale w dzień, przy bezchmurnym niebie, słońce grzeje dość mocno (przynajmniej dla nas). Te zajęcia fizyczne trochę nas wyeksploatowały i po dojściu do domu tego dnia już nie wyszliśmy na żaden spacer.

Za to po wykonaniu kilku telefonów do firmy obsługującej modemy udało się aktywować kolejne dwa. Stan na dzień dzisiejszy jest taki, że pracują cztery z pięciu. Piąty nie daje się aktywować :-(.

Idziemy spać.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games