123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Poniedziałek – 11.07.11

Rano pojawił się Pan Ngomo z piecykiem i garnkiem na mandazi:

 

Piecyk do mandazi. Kisasi. Kenia.

 

Ewa z garnkiem do mandazi. Kisasi. Kenia.

 

Kompletny zestaw do pieczenia mandazi. Kisasi. Kenia.

Do garnka został wlany olej i po rozgrzaniu, na gorący olej wkładane są trójkątne mandazi:

 

Jak sie robi mandazi. Część 3 (1, 2).

I wreszcie upragniony efekt:

 

Mandazi. Mniam, mniam.

Po śniadaniu ja z Markiem poszliśmy na ostatnie spotkanie z nauczycielami, którzy otrzymali sprzet komputerowy. Chcieliśmy dowiedzieć się, czy sobie radzą. Okazało się, że tak, więc pokazaliśmy im jeszcze jak do listów dołączać załączniki (np. zdjęcia).

Po obiedzie poszliśmy do Pana Kitemy Makau, który zajmuje się rzeźbieniem w drewnie. Towarzyszył nam Daniel (dyrektor Primary School), który polecił nam tego Pana jako lokalnego artystę, który tworzy rzeźby z hebanu warte zainteresowania.

 

Droga do Pana Makau. Okolice Kisasi. Kenia.

Niestety, po dojściu na miejsce okazało się, że Pan Makau pojechał w busz po hebanowe drewno. Musieliśmy zadowolić się tylko obejrzeniem jego dzieł:

 

 

Rzeźby Pana Makau. Okolice Kisasi. Kenia.

Dzisiaj jesteśmy ostatni dzień w Kisasi. Musimy się spakować, pora więc wracać. W drodze powrotnej uwagę naszą zwróciły drzewa oplecione lianami wyeksponowanymi promieniami zachodzącego słońca:

 

 

Liany w świetle zachodzącego słońca. Okolice Kisasi. Kenia.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games