123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 27.07.11

W Kenijskim Archiwum Narodowym byłem już w ubiegłym roku, ale ponieważ Ewa, Martyna i Piotr byli zainteresowani odwiedzeniem tego miejsca – poszedłem z nimi jeszcze raz. Poniżej zamieszczam kilka nowych zdjęć zrobionych tu w tym roku:

 

 

Maski. Archiwum Narodowe. Nairobi. Kenia.

 

 

Stroje i biżuteria. Archiwum Narodowe. Nairobi. Kenia.

 

Relief. Archiwum Narodowe. Nairobi. Kenia.

Po wyjściu z Archiwum – już tradycyjnie – spędziliśmy chwilę w Parku Uhuru (gdzie ustrzeliłem pięknego kormorana):

 

Kormoran w parku Uhuru. Nairobi. Kenia.

po czym udaliśmy się matatu w drogę powrotną. To ostatnia w czasie tej wizyty podróż matatu. Żegnamy się z Nairobi i z Kenią. Po głowie – jak rok temu – kłębią się myśli. Czy jeszcze tu wrócimy? Co z naszymi przyjaciółmi w Kisasi? Jak im pomóc? Podobno nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Ale ja jednak wróciłem tu. Może za rok też wrócę? A może pora zmienić kontynent?


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games