123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Czwartek – 07.07.11

Rozpoczynamy ostatni dzień zajęć. Wszyscy poza mną i Markiem idą dzisiaj do szkoły podstawowej, gdzie odbędzie się „dzień sportu”. Koncepcja taka wynikła z liczby upominków, które przywieźliśmy dla dzieci z tej szkoły. Po prostu upominków tych nie starczyłoby dla wszystkich. Tak więc postanowiliśmy, że otrzymają je członkowie zwycięskich drużyn. Niestety, nie byłem obecny na tych zawodach, ale z tego co słyszałem, to emocje były ogromne:

 

 

Zawody sportowe. Kisasi Primary School. Kenia.

Oczywiście, jak pisałem wyżej, zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody (praktycznie każde dziecko biorące udział w zawodach otrzymało upominek).

 

Upominki dla zawodników. Kisasi Primary School. Kenia.

Po zawodach panie nauczycielki pomogły rozdysponować zdjęcia, których do tej pory nie udało się jeszcze rozdać:

 

Rozdawanie zdjęć. Kisasi Primary School. Kenia.

W czasie, kiedy w szkole podstawowej trwały zawody, ja z Markiem przeprowadziliśmy kolejne zajęcia „komputerowe”. Tym razem tematem był internet. Ponieważ jeden z modemów do tej pory nadal nie działa, rano przed zajęciami kupiłem jeszcze jedną kartę SIM. Zajęcia rozpoczęliśmy od przedstawienia słuchaczom taryf i wyjaśnienia jak zminimalizować koszty. Następnie połączyliśmy się z Internetem i pokazaliśmy jak utworzyć konto e-mailowe. Słuchacze pod naszym kierunkiem utworzyli swoje konta. Zadanie na dzisiejszy wieczór – przysłać do mnie wiadomości!

Dzisiaj też zostały podpisane umowy dotyczące przekazania sprzętu, tak więc po zajęciach sprzęt powędrował do nowych właścicieli. Z tego powodu widać było na ich twarzach zadowolenie, choć mają świadomość, że za internet będą musieli płacić z własnej kieszeni (50 KSH na dobę). Ale na dobry początek dostali ode mnie „zdrapki” na następny dzień. Uff! Mamy wielką nadzieję, że jest to pierwszy krok w kierunku otwarcia się kisaskiej społeczności i uczniów w kisaskich szkołach na świat. Ja w każdym razie trzymam za to kciuki i oczekuję wszelkich e-mailowych wiadomości z Kisasi.

Umówiliśmy się jeszcze na jedno spotkanie w poniedziałek, kiedy to pomożemy rozwiązać ewentualne problemy. Podałem też swój adres e-mail i numer telefonu do Felixa (który sprzedał nam sprzęt), aby w razie problemów pomógł je rozwiązać.

Było dobrze po południu, kiedy spotkaliśmy się z resztą grupy i po wspólnym posiłku w checkpoincie udaliśmy się na spacer trochę odetchnąć. Zmierzch przychodzi tu dość wcześnie i jedyne co tego dnia zdążyliśmy jeszcze sfotografować, to był zachód słońca:


 

Zmierzch nad Kisasi. Godzina 18.06. Kenia.

X

Zmierzch nad Kisasi. Godzina 18.06. Kenia.

Wieczorem spróbowałem sprawdzić zadanie domowe i odebrać pocztę od nowych właścicieli sprzętu, ale nowa karta SIM, którą zakupiłem rano nie działa, a wszystkie działające oddałem. No nic – na razie jestem bez Internetu :-(.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games