123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Piątek – 22.07.11

Ponieważ dzisiejszy plan dnia nie jest zbyt napięty (mamy tylko dojechać do Eldoret i tam się zakwaterować), dzień rozpoczynamy późnym śniadaniem, po którym niezbyt pośpiesznie pakujemy się i ruszamy w drogę. Dziś mamy do przejechania około 180 km:

 

Odcinek Bondo – Eldoret.

Pogoda jak na załączonym zdjęciu:

 

Widok z okna samochodu zaraz po wyjechaniu z Bondo. Kenia.

Trochę pada, mijamy kolejne osady i miejscowości, czasem trochę się przejaśnia i wtedy próbuję dokumentować podróż:

 

Jak te kobiety to robią? Kenia.

 

Uprawa herbaty. Kenia.

Koło południa przejaśnia się, mijamy roboty drogowe, które tu w Kenii nie są rzadkością:

 

Budowa drogii na trasie Bondo – Eldoret. Kenia.

Pogoda poprawiła się na tyle, ze mogę wrócić do mojego ostatnio ulubionego zajęcia pod hasłem „Kolorowa Kenia”:

 

Kolorowa Kenia.

Dzisiaj nawet pojawił się nowy kolor :-):

 

Kolorowa Kenia na fioletowo :-).

Około czternastej jesteśmy w Eldoret, gdzie zakwaterowaniem w hotelu rozpoczynamy

Safari dzień dziewiąty – Eldoret

Eldoret to piąte co do wielkości miasto w Kenii leżące w prowincji Rift Valley w dystrykcie Uasin Gishu na wysokości około 2500 metrów nad poziomem morza. Miasto leży przy linii kolejowej Mombasa – Kampala (w Ugandzie). Wg różnych źródeł mieszka tu od 200 do 400 tys. ludzi. Nazwa prawdopodobnie pochodzi od masajskiego słowa „eldore” oznaczającego „kamienisty” w odniesieniu do kamienistej rzeki przepływającej przez miasto.
Obecnie na terenie Eldoret i w jego okolicach zamieszkuje plemię Nandi, wcześniej tereny te były zajmowane przez Masajów.

Pogoda nadal taka sobie, trochę kropi deszcz, ale mimo to wychodzimy pozwiedzać miasto. Mamy trochę szczęścia, bo akurat koło miejskiego ratusza jest jakaś uroczystość z udziałem przedstawicieli okolicznych plemion. Jako zabezpieczenie imprezy stoi tu elegancki wóz strażacki:


 

Wóz strażacki w Eldoret. Kenia.

Udaje nam się też porozmawiać z uczestnikami imprezy ubranymi w stroje regionalne:

 

 

Masajka w stroju plemiennym. Eldoret. Kenia.

Ale niestety – tu nam szczęście przestaje sprzyjać. Zaczyna padać rzęsisty deszcz i wszyscy uciekają :-). My też chowamy się gdzieś pod dachem, ale deszcz nie przestaje padać :-(. Trudno, idziemy do hotelu wysuszyć siebie i sprzęt.

Jutro zwiedzamy dolinę Kerio Valley, trzeba się przygotować.


Komentarze: skomentuj tę stronę

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games