123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Środa – 06.07.11

Dziś kontynuujemy zajęcia wg schematu podobnego do wczorajszego.

Krystyna z Ewą i Jackiem prowadzą zajęcia plastyczne. Pomaga im też Martyna. Dzieci dostały kolorowanki i kredki. Pierwsze zadanie polegało na pokolorowaniu kolorowanek, a drugie – na narysowaniu i pokolorowaniu ulubionego zwierzątka:

 

Prezentacja ulubionych zwierzątek. Kisasi Primary School. Kenia.

Panie nauczycielki w tym czasie ćwiczyły z Krystyną origami:

 

Lekcja origami. Kisasi Primary School. Kenia.

Piotr badał dzisiaj kolejną grupę dzieci. A ja z Markiem miałem zajęcia komputerowe w dwóch blokach. Blok poranny był kontynuacją zajęć z dnia poprzedniego:

 
Zajęcia komputerowe. Kisasi Secondary School. Kenia.

natomiast po południu na biurkach pojawiły się drukarki. Nauczyciele zapoznali się z obsługą i wykorzystaniem tych urządzeń:

 

Pierwsze próby pracy z drukarką. Kisasi Secondary School. Kenia.

Niby to wszystko proste: komputer, drukarka – tworzymy dokument, drukujemy, a jednak... Dla osób nie mających na co dzień dostępu do komputera ta ilość informacji jest przytłaczająca. Powinni teraz poćwiczyć to, czego się dowiedzieli. Za mało czasu na szkolenie... Jeszcze nawet nie „dotknęliśmy” internetu. Trzeba byłoby tu posiedzieć z miesiąc.

Jesteśmy wszyscy zmęczeni, ale mimo to po kolacji robimy mały wypad za miasto. Niestety – szybko robi się ciemno, zdjęć nie będzie :-(.

Komentarze: pokaż komentarze (2)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games