123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
G
o
[
]
Z
U

Wracamy do Kenii!

Mija rok od naszej poprzedniej wizyty w Kenii. Wrażenia powoli się zacierają. Jest jednak chęć powrotu. Brak kontaktu (mieszkańcy Kisasi praktycznie nie mają internetu) uniemożliwia wysłanie zdjęć, które tam zrobiliśmy, wymianę informacji czy zapytanie chociażby „co słychać”.

Tak więc mniej więcej w grudniu zapada decyzja – jedziemy z pomocą do Kisasi. Tym razem skład ekipy jest jednak dużo większy. Przede wszystkim jadę z całą moją rodziną, tj.: żoną Ewą i córką Martyną (Ewa pracuje w Pałacu Młodzieży, gdzie koordynuje i organizuje imprezy dla dzieci i młodzieży. W czasie wyprawy będzie więc odpowiedzialna za zorganizowanie i pokazanie kisaskim maluchom gier i zabaw znanych w Polsce):

 

Ewa próbująca zaprzyjaźnić się z wielbłądem.

W dokumentowaniu fotograficznym wyprawy wspierał mnie będzie mój przyjaciel, uczestnik wyprawy ubiegłorocznej, prof. Jacek Ojrzanowski z Politechniki Koszalińskiej. W czasie pobytu w Kisasi przybliży starszej młodzieży problematykę związaną ze studiowaniem w Polsce:

 

Jacek podczas lekcji rzutu dzidą w czasie wyprawy ubiegłorocznej.

A dziennik podróży prowadził będę ja, czyli Stefan Nawrocki:

 

To ja w czasie „polowania” na ptaki w Kenii w ubiegłym roku.

W tym roku jesteśmy bogatsi o doświadczenia ubiegłoroczne, możemy więc zawieźć do Kisasi pomoc bardziej konkretną niż poprzednio. W czasie rozmów z dyrektorami szkół na pytania, czego Wam najbardziej potrzeba – usłyszeliśmy odpowiedź „komputerów”. Postanowiliśmy więc, że spróbujemy zorganizować w każdej ze szkół mini pracownię komputerową podłączoną do internetu. Mamy nadzieję, że dzięki pomocy wielu ludzi uda się to zrealizować. Już teraz dziękujemy wszystkim za udzielone wsparcie.

Wyprawa trwać będzie dokładne miesiąc – od 29 czerwca do 28 lipca 2011 r. Plan wyprawy przewiduje trzy etapy. Etap pierwszy – to pobyt w Nairobi zaraz po przylocie. Musimy tam zdobyć przyczółek w postaci jakiegoś lokum, gdzie zatrzymamy się na kilka dni. Zadanie podstawowe, to zakupienie sprzętu komputerowego i zorganizowanie modemów internetowych. Do czasu ich uruchomienia niestety dziennik podróży nie będzie mógł być aktualizowany. Proszę więc o cierpliwość.

Drugi etap, to pobyt w Kisasi. Tu spędzimy 10-14 dni, w czasie których zainstalujemy sprzęt, przeszkolimy nowych użytkowników tego sprzętu przede wszystkim w zakresie obsługi internetu i poczty elektronicznej, a także przeprowadzimy spotkania, zajęcia, gry i zabawy w szkołach. Liczymy również na zacieśnienie kontaktów ze społecznością lokalną. Być może uda się nawiązać długoterminową współpracę polegająca m.in. na możliwości wzajemnego odwiedzania się (chcielibyśmy umożliwić np. kisaskim nauczycielom odwiedzenie Polski, a naszym nauczycielom – Afryki). Oczywiście akcje takie wymagają wsparcia finansowego, dlatego też przy okazji już teraz zachęcam osoby i instytucje chętne do wzięcia udziału w takich działaniach o kontakt z nami.

Etap trzeci – to 10-14 dni, w czasie których pojedziemy do Masai Mara, nad jezioro Nakuru i jezioro Victorii i po drodze jeszcze w kilka innych ciekawych miejsc.

Zapraszam do śledzenia naszego dziennika podróży. Wszelkie wsparcie, również to duchowe i mentalne będzie mile widziane :-).


Stefan Nawrocki


Komentarze: pokaż komentarze (2)

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games
W